Kennisbank

In de rubriek Kennisbank worden mijn kennisproducten gepubliceerd, meestal in de vorm van pdf’s. Te vinden onder de rubriek Recente kennisproducten.

Verder zullen oudere publicaties die de ‘moeite waard zijn’ en die niet digitaal beschikbaar zijn, worden gescand. Te vinden onder de rubriek ‘Oude’ kennisproducten.

Publicaties geschreven in dienst van Alterra zijn via navolgende site opvraagbaar (http://www.alterra.wur.nl/NL/publicaties+Alterra/Alterra+rapporten/).

Recent (2014) is toegevoegd de bibliotheek van de Werkgroep Achtergrondverlaging.

Op 11 november 2015 is toegevoegd de rubriek Relatie grondwater-oppervlaktewater

Ook in 2015 is toegevoegd de Rubriek ’28 jaar Makkink’. In maart 2017 is daaraan toegevoegd: 3 documenten om met nieuwe applicatie actuele verdamping te kunnen bepalen met behulp van Remote sensing, gebaseerd op artikel van Henk de Bruin et al. in AMS. Aangevuld met een introductie op de EUMETSAT SAF methode, speciaal voor deze site opgesteld door Henk de Bruin, en CHO-TNO Proc. and Information no. 39.

Relatie grondwater-oppervlaktewater

Proefschrift Wim de Lange: Groundwater modeling of large domains with analytic elements

Ppt Relatie grondwater-oppervlaktewater nov 2010

Werkgroep Achtergrondverlaging

Digitale bibliotheek van de werkgroep Achtergrondverlaging

Nota van der Giessen, 1980

Wegzijging en kwel, Ernst, 1983

Kwantificering effecten cultuurtechnische werken Wim vd Meer, 1988

Verandering freatische grondwaterstanden NBr, Noordhuis, van Bakel en van Holst, 1989

Zijn de toegenomen landbouwopbrengsten een der oorzaken van de verdroging in Nederland, Van Bakel en De Wit, 1992

Verandering-grondwateraanv-grwst-H2O-1997-30-nr1, Querner en Aarnink

Opbrengst en oogstzekerheid Grashof et al, 1998

Definitiestudie Achtergrondverlaging Overijssel Baggelaar

Drainage Hupsel Engels Artikel

Drainage Hupsel Piet Warmerdam

Effecten van ruilverkavelingen en andere ingrepen in de waterhuishouding op de grondwaterstand. Concept-notitie Jan van Bakel feb 2015

De logaritmische U/h relatie in vrij afwaterende gebieden. C. van den Akker

2 rapporten van RoyalHaskoningDHV (waarvoor dank):

KRW toetsing grondwater, 2012 Maasstroomgebied

Lange tijdsreeksanalyse in het kader van KRW en RWSR, 2013

Trends in stijghoogte. Van Geer en Lourens, 2001

 

Reactie van Willem Jan Zaadnoordijk op methode ‘Van den Akker’, dd 20 maart 2017

memoBijDiffVergVdAkker_v4_opm JvB 20 maart 2017

 

“28 jaar Makkink”en NHV-symposium ‘Verdamping in de Hydrologie’ van 11 juni 2015

 Op verzoek van Henk de Bruin zijn deze publicaties geplaatst mbt “28 jaar Makkink”

DeVries_1959_JMET(JAS)

DeBruin et al 1991 advection Crau019

Henk de Bruin METEOROLOGICA mart 2014 Over ETgras ref

In kader van mijn voordracht over de historie van het Verdampingsonderzoek in relatie tot de Hydrologie

Ppt: Historie van de verdamping, juni 2015

zijn de volgende aangehaalde bronnen door Harry Massop beschikbaar gesteld c.q. door mij gescand:

Verslag van de Staatscommmisie voor bevloeiingen deel Verdamping, 1897

Rapport van de Werkcommissie voor het verdampingsonderzoek, 1978

Rapport van de Ad hoc groep Verdamping, 1984.

Estimation of Areal Evapotranspiration. WMO-rapport 56, 1997.

Nieuw toegevoegd in maart 2017

Artikel van Henk de Bruin et al. (2016):

A thermodynamically Based Model for Actual Evapotranspiration of an Extensive Grass Field Close tot FAO Reference, Suitable for Remote sensing Application”

de Bruin et al JHM 2016 C35580A

En 2 documenten van LSA SAF betreffende het algoritme om dagelijkse schattingen van inkomende kortgolvige stralingsflux te bepalen uit satellietgegevens vooraf gegaan door een introductie van Henk de Bruin.

Van Penman naar Makkink naar EUMETSAT SAF v2

SAF_LAND_IPMA_ATBD_ET0_v1.1

SAF_LAND_IPMA_VR_ETREF_v1.1

Terug in de tijd: CHO-TNO Proc. and information no. 39: Evaporation and weather, met daarin bijdrage van Henk de Bruin: From Penman to Makkink (vanaf blz 5).

TNO 1987 Evaporation_and_weather

 

Recente kennisproducten

1. Overzicht van hydrologische maatregelen, opgesteld in opdracht van de provincie Overijssel, ten behoeve van workshop inpassing drinkwaterwinning in Twente in hydrologisch systeem (ppt)

hydrologische maatregelen Twente def 26 nov 2009

2. Ppt gemaakt voor Minor Hydrologische Modellering van VHL, gegeven in najaar 2009 en bewerkt voor gastoptreden Arcadis Apeldoorn voorjaar 2010

kunst van het modelleren arcadis v3

3.  Eerste aanzet voor een modelleringskeuzewijzer, als aanvulling op Good Modelling Practice. Eerste versie opgesteld met Joost Heijkers van HDSR in 2009, verder uitgewerkt als ppt voor gastoptreden Arcadis Apeldoorn voorjaar 2010.

modelleringskeuzewijzer

4. Ppt van lezing gegeven op 29 april op NHV-dag over Monitoring. Verslag van die dag en alle ppt’s  te vinden op NHV-site.

ppt NHV-lezing 29 april 2010 v3

5. Ppt van voordracht De hydrologica van Vasthouden-bergen-af/aanvoeren en waterconservering, voor cursus Waterbeheer van VHL, laast gegeven april 2010.

ppt hydrologica april 2010 voor Velp v2

6. Ppt van voordracht op Klantendag Aequator dd. 16 september 2010.

Mijn loopbaan is onlosmakelijk verbonden met de opkomst en ondergang van het OVO-drieluik. Nieuwsgierig wat dat is? Bekijk dan deze ppt.

lezing Aequator v2

7. Ppt van voordracht op de thema-avond Watersystemen, georganiseerd door de  Brabantse Milieufederatie, gehouden op 11 april 2011, met als titel:

Watersysteem(benadering): wat is het en wat heb je eraan?

watersysteembenadering april 2011 ppt

8. Ppt van presentatie symposium Samengestelde, peilgestuurde drainage op 13 oktober 2011 te Doetimchem met als titel: (Samengestelde) peilgestuurde drainage in NL

Peilgestuurde drainage in NL sep 2011 v2

9.Pppt van mijn presentaties tijdens studiereis USA begin november 2011

trip USA 2011 short

10. Pdf van artikel ‘De Voedings-voetafdruk van ons drinkwater. Een alternatieve beschouwing over de effecten van permanente grondwateronttrekkingen op verdamping en afvoer’. Gepubliceerd in Stromingen 18 (2012), nummer 1

2012_1_Voedings-voetafdruk van drinkwater (5)

11. Pdf van artikel in Stromingen 19 (2013) nr 1: ‘Is een peilverhoging in een kleipolder agrohydrologisch neutraal te realiseren? Toepassing van klassieke agrohydrologische kennis op een modern vraagstuk’. Auteurs: J. van Bakel, J. Schaap en E. van Essen.

2013-1_Stromingen-JRG19nr1_peilverhoging in kleipolder

12. Pdf van artikel in Stromingen 19 (2013) nr 2: Betekenis van Hooghoudt nog lang niet uitgehold! Auteur: J. van Bakel

2013-2_5_betekenis hooghoudt

13. Rapport  over maatgevende watervraag, 2014

maatgevende watervraag 30 juni def

14. 3 artikelen in H2O over Feiten en veronderstellingen rond Peilgestuurde  (Regelbare) Drainage

Regelbare Drainage: de feiten op een rij

Waar of niet waar? Over veronderstellingen rond regelbare drainage

Regionale effecten van regelbare drainage op stroomgebiedsschaal

15. Alterra-rapport 2839: Maatgevende afvoer en maaiveldafvoer in waterschap Vechtstromen, 2017

Alterra-rapport 2839

16. De hydrologische effecten van maatregelen in het Boetelerveld en omgeving, 2017. Auteurs: Jan van Bakel, Perry de Louw en Judith Snepvangers

Hydrologisch onderzoek Boetelerveld

‘Oude’ kennisproducten

1. Mijn eerste ‘echte’ artikel uit 1984: Invloed van afvoeren tijdens dooiperioden en in de zomer op ontwerp en onderhoud van waterlopen.

afvoeren A5 hoge afvoeren

2. HELP-rapport uit 1987.

HELP-rapport

3. Rapport ‘Opschonen wijken’ uit 1983. Verslag van een proef in de Drentse Veenkolonien.

opschonen wijken

4. Proefschrift L.F. Ernst: ‘Grondwaterstromingen in de verzadigde zone en hun berekening bij aanwezigheid van horizontale evenwijdige open leidingen’

Proefschrift Ernst

5. Lijst van ICW-nota’s

lijst van ICW-nota’s

6. ICW-medeling 118: Bergingsfactor en drainagecriterium, 1972. Auteur: J. Wesseling.

Bergingsfactor en drainagecriterium

7. Rapport werkgroep Afvoerberekeningen digitaal

De Werkgroep Afvoerberekeningen, in 1976 ingesteld door de besturen van de Sectie en Studiekring voor Cultuurtechniek, heeft haar bevindingen vastgelegd in bijgevoegd rapport. Voor mij en vele anderen een van de meest geraadpleegde rapporten. Vooral door de volledigheid en de vele definities , niet moeilijk te doorgronden theorie en handige tips hoe je uit bijv. het staartverloop van een afvoergolf een drainageweerstand kunt halen. Bij deze alsnog dank aan de samenstellers die op pagina 11 zijn vermeld. Ook dit is een echte klassieker die ik van harte aanbeveel.

rapport Afvoerberekeningen met titelblad

8. Cultuurtechnisch Vademecum uit 1988 digitaal

Het standaardwerk voor Cultuurtechnici opgesplist in 3 stukken, met bij alle stukken hetzelfde woorwoord en inhoudsopgave

CV Voorwoord, Inhoudsopgave, Deel I en Deel II

CV Voorwoord, Inhoudsopgave en deel III (Water)

CV Voorwoord, Inhoudsopgave, deel IV en deel V

9. COLN-rapport digitaal

COLN hoofdrapport met bijlagen

interview Hellinga COLN bij

10. LAGO-rapport

Rapport van de Werkgroep Lanbouwkundige Aspecten, uit 1984.

LAGO-rapport bij

11. ICW-nota’s 513 en 587

ICW-nota 513 Soil moisture forecasting bij P.E. Rijtema, 1969

ICW-nota 587 Een berekeningswijze voor de benadering van de landbouwschade ten gevolge van grondwateronttrekking, Rijtema

12. Proefschrift De Jager: Hoge afvoeren.., uit 1965.

proefschrift De Jager bij

13. Proefschrift van Erik Querner: Aquatic Weed Control, uit 1993.

Report-67-PhD-Querner-juni 1993

14. Proefschrift van Jan van Bakel: Planning, design and operation of surface water management systems. A case study.

thesis Planning, design and operation … van Jan van Bake bij

15. Hydrologisch onderzoek in het Leerinkbeekgebied, uit 1970

Hydrologisch Onderzoek Leerinkbeek

16. Agrohydrologische basispublicaties

17. Schade aan onderlopende drainage. L.C.P.M. Stuyt, 1998.

Rapport drains onder water

18. Controlled drainage revisited. Jan van Bakel, 2003

controlled drainage, version 2

19. Bibliografie en enige publicaties van J. Bon

literatuurlijst Bon

Bon verspreide overdrukken 136

Bon Lunterse Beek bij

Bon ICW-nota 631

ICW-nota 813, Astense Aa

20. Slootpeilverlaging en grondwaterstandsdaling in veenweidegebieden. G.P. Wind, 1985

artikel wind v2

21. S.B. Hooghoudt, 1940. Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond. No.7 Algemeene beschouwing van het probleem van de detailontwatering en de infiltratie door middel van parallel loopende drains, greppels, slooten en kanalen.

hooghoudt, 1940 v2

22. P.A.C Raats and R.R. van der Ploeg, 2005. Hooghoudt, Symen Barend. In D. Hillel (Ed.), Encyclopedia of Soils in the Environment, Vol 2: 188-194

Hooghoudt bio

23. Bos en Bijkerk: Een nieuw monogram voor het berekenen van waterlopen. Cultuurtechnisch Tiijdschrift, 1963

BosEnBijkerk(1963)

24. Dictaat Waterbeheersing van prof W.H. van der Molen, 1972 en In Memoriam

Dictaat Waterbeheersing v2

 In Memoriam