Archief: Algemeen

Op weg naar GGOR 2.0

26-11-2015 | Categorie: Algemeen

Het instrument GGOR wordt -enigszins tot mijn  verrassing- veelvuldig gebruikt. En dus is de vraag aan de orde of GGOR-praktijk goed functioneert. De door Waterschap Vallei en Veluwe in 2014 georganiseerde kennisdag ‘GGOR: een kans voor co-creatie’ vormde de aanleding in klein comité verder na te denken over actualisering van dit instrument. Het resultaat is een artikel op H2O Online: Op weg naar GGOR 2.0. Hierin wordt de huidige GGOR-praktijk beschouwd en komen we tot een pleidooi voor actualisering.

Benieuwd naar dat pleidooi, klik dan hier.

 

lees meer 0 reacties

Nieuwe rubriek Relatie grondwater-oppervlaktewater

11-11-2015 | Categorie: Algemeen

Mijn zeer gewaardeerde vakbroeder Wim de Lange en ik hebben een gemeenschappelijke interesse (passie) in de relatie grondwater-oppervlaktewater. Wij hebben ook de ambitie onze kennis hierover te ontsluiten, via een wikipedia-achtige omgeving. Eerdere pogingen daartoe zijn door tijdgebrek niet van de grond gekomen maar in 2016 moet het er van komen. Maar ook het digitaal beschikbaar stellen van op het onderwerp betrekking hebbende publicaties, via deze site, kan een nuttige bijdrage leveren. Vandaar de nieuwe rubriek Relatie grondwater-oppervlaktewater. Het plaatsen van het proefschrift van Wim vormt de aftrap.

lees meer 0 reacties

De historie van het verdampingsonderzoek in Nederland in relatie tot de Hydrologie

24-6-2015 | Categorie: Algemeen

Op 11 juni vond het NHV-symposium Verdamping in de Hydrologie plaats. Aan mij de taak/eer een voordracht te houden over de historie van het verdampingsonderzoek in Nederland in relatie tot de hydrologie. Naar aanleiding daarvan heb ik enige documenten gescand en op kennisbank geplaatst bij de rubriek “28 jaar Makkink”. Ook pdf van mijn voordracht en door Harry Massop toegestuurde scan van een deel van het rapport van de Staatscommissie voor de Bevloeiingen uit 1897 zijn toegevoegd.

Ik eindigde mijn voordracht met: Kennis uit het verleden biedt geen garantie voor toepassing in het heden. Waarvan akte!

lees meer 0 reacties

Mijn leermeester prof. Van der Molen overleden

26-3-2015 | Categorie: Algemeen

Vorig jaar overleed prof. W.H. van der Molen, in velerlei opzichten een markant persoon. Hij was een echte leermeester voor mij. Voor Stromingen 20 (2014) heb ik samen met Lodewijk Stuyt en Reinder Fedder een In Memoriam geschreven. Daarin staat ook aangekondigd dat het dictaat Waterbeheersing op mijn site zou worden geplaatst. Welnu, dat is nu gebeurd. Met dank aan de de WUR en haar voorgangers. Sommige figuren zijn niet helemaal goed overgekomen maar voor de rest prima leesbaar. Ik beschouw het als een hydrologische klassieker en  de pdf is  te vinden bij ‘Oude’ kennisproducten, nr 24. Tevens is de genoemde In Memoriam toegevoegd.

lees meer 0 reacties

Feiten en veronderstellingen rond Peilgestuurde Drainage

19-3-2015 | Categorie: Algemeen

Peilgestuurde (Regelbare) Drainage staat volop in de belangstelling. Soms wordt de indruk gewekt dat het de oplossing is voor al uw wateropgaven. Daar kunnen op zijn minst vraagtekens bij worden gezet. Reden om samen met Bas Worm en Marijn Kuijper in 2 artikelen (gepubliceerd op H2O-Online) de feiten en veronderstellingen op een rij te zetten. Ze zijn ook te vinden bij de rubriek ‘Recente’ Kennisprodukten, nr 14.

Een derde artikel. over de regionale hydrologische effecten van Peilgestuurde Drainage, wordt binnenkort gebubliceerd

 

lees meer 0 reacties

Literatuuronderzoek naar maatgevende aanvoerintensiteit. De waarde van normen en waarden

28-8-2014 | Categorie: Algemeen

In opdracht van het ministerie van I&M, DG Ruimte en Water, is samen met Harm Janssen (voorheen DLG) de vraag beantwoord of er (regionaal gedifferentieerde) normen zijn voor de maatgevende watervraag en zo ja, wat is de onderbouwing. Het antwoord is: deze normen zijn er niet. Wel zijn in de literatuur verschillende waarden voor de maatgvende watervraag aangetroffen waarvan de meeste weinig waarde hebben om toe te passen op de huidige situatie en de grote regionale verschillen. De waarde van normen en waarden is in deze dus beperkt.

Het rapport is te vinden onder de rubriek Kennisbank -> Recente kennisproducten, nr. 13.

 

lees meer 0 reacties

Zicht op de achtergrondverlaging

17-8-2014 | Categorie: Algemeen

Kennis van de literatuur geeft meer zicht op de achtergrondverlaging. De leden van de werkgroep Achtergrondverlaging van de NHV inventariseren de beschikbare relevante literatuur en de digitale bestanden worden zo mogelijk onder de nieuwe Kennisbank-rubriek Werkgroep Achtergrondverlaging geplaatst.  Eenieder die denkt hieraan een bijdrage te kunnen leveren wordt vriendelijk verzocht de digitale bestanden aan mij te mailen. Ik zorg voor de plaatsing op de website.

lees meer 0 reacties

Betekenis van Hooghoudt nog lang niet uitgehold!

10-4-2014 | Categorie: Algemeen

Recent is er meer belangstelling voor infiltratie via buisdrainage omdat dat via Peilgestuurde drainage beter mogelijk is. De infiltrerende werking van buisdrainage is echter wat anders dan de drainerende. Lees daarom het Stromingenartikel: De betekenis van Hooghoudt nog lang niet uitgehold! Te vinden in de Kennisbank als nr. 12 onder Recente kennisproducten.

lees meer 0 reacties

Gedeelde kennis is dubbele kennis

9-12-2013 | Categorie: Algemeen

Van Matthijs van den Brink (hydrologic) kreeg ik een interessant oud kennisproduct toegestuurd over een onderwerp dat in de advieswereld zeer actueel, nl. een artikel van Bos en Bijkerk (B&B) in het Cultuurtechnisch Tijdschrift: “Een nieuw monogram voor het berekenen van waterlopen”. Met het verzoek dit op mijn kennisbank te plaatsen. Bij deze. Te vinden op Kennisbank, Oude Kennisproducten, nr 23.

lees meer 0 reacties

28 jaar Makkink

9-12-2013 | Categorie: Algemeen

Henk de Bruin heeft aan de wieg gestaan van het gebruik van Makkink. Hij schrijft daarover een terugblik: “28 jaar Makkink” Hij heeft mij gevraagd enkele publicaties op mijn Kennisbank te mogen plaatsen zodat iedereen er kennis van kan nemen. Aan dat verzoek geef ik graag gehoor.

De publicaties zijn te vinden onder: Kennisbank: Oude kennisproducten, nr. 22.

lees meer 0 reacties